Dotacja na wymianę starego "kopciucha"

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 22.05.2020 / Komentarze
Wnioski o udzielenie finansowego grantu można składać od 1 czerwca

7500 zł mogą otrzymać mieszkańcy Szczecinka za przeprowadzoną likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy). Wnioski o udzielenie grantu można składać od 1 czerwca.

Dopłaty są możliwe, bo miasto, dzięki skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, otrzymało dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna,  Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy: „Przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu likwidacji „niskiej emisji”, obejmujące wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek”.

W ramach programu mieszkańcy Miasta Szczecinek – tylko osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, które nie korzystały z dotacji udzielanych w ramach Programu Czyste Powietrze, mający tytuł prawny do nieruchomości (dotyczy to zarówno budynku jednorodzinnego jak i lokalu mieszkalnego), w której miałaby się odbyć wymiana pieca, mogą otrzymać wsparcie na jedno indywidualne gospodarstwo domowe w kwocie 7500 zł za przeprowadzoną trwałą likwidację działającego, starego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) zgodnie z kolejnością:

1) podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej, a jeśli to niemożliwe, to:
2) zainstalowaniu ogrzewania gazowego, a jeśli to niemożliwe, to:
3) zainstalowaniu innych rodzajów źródeł ciepła

Przeprowadzenie wymiany źródła ciepła będzie możliwe wyłącznie kiedy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej tj. EPH+W nie więcej niż 150 kWh/m2 na rok, a informacja ta zostanie uzyskana z wykonanego świadectwa charakterystyki energetycznej.

Jak otrzymać dofinansowanie? Co należy zrobić krok po kroku

Przed złożeniem zgłoszenia należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem konkursu i załączonymi do niego dokumentami, z których wynika m.in., że:nie można rozpocząć realizacji zadania, przed podpisaniem umowy o przyznaniu grantu!

Niezbędne jest złożenie kompletnego zgłoszenia o udzielenie grantu. Obowiązkowym warunkiem jest przedstawienie, wraz ze zgłoszeniem, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego objętego zgłoszeniem, zawierającego wartości poziomu efektywności energetycznej. W przypadku gdy zgłaszający nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego objętego zgłoszeniem, Miasto Szczecinek zleci na swój koszt jego wykonanie.

Przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna zgłoszenia o udzielenie grantu przez pracowników UM, a w przypadku braków formalnych - wezwanie do ich uzupełnienia.

Po uzupełnieniu zgłoszenia informacjami wynikającymi ze świadectwa charakterystyki energetycznej i zakwalifikowaniu się do dofinansowania, Urząd Miasta zawiadomi grantobiorców o terminie podpisania umowy o powierzenie grantu.

Przyjęcie zgłoszenia wymagającego poprawy lub uzupełnienia lub konieczności sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie wstrzymuje oceny pozostałych zgłoszeń (tzn. pierwszeństwo mają kompletne zgłoszenia).

Dopiero po podpisaniu umowy o powierzenie grantu można rozpocząć realizację zgłoszonego zadania.

UWAGA! Dofinansowanie będzie wypłacone po zakończeniu i rozliczeniu zgłaszanego zadania.

Zadanie, na które udzielone zostało wsparcie, musi być utrzymywane przez co najmniej 6 lat od dnia od daty płatności końcowej przez Województwo Zachodniopomorskie na konto Miasta.

Wnioski o przyznanie grantu należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta UM (parter budynku A) w terminie od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 października 2020r.

Decyduje kolejność kompletnych, poprawnie wypełnionych zgłoszeń!

Informacje uzupełniające na temat dofinansowania, po zapoznaniu się z regulaminem konkursu, można uzyskać w Urzędzie Miasta w Szczecinku pod numerem telefonu: 94 37 141 52

Regulamin udzielania wsparcia, formularz zgłoszenia, rozliczenia, wzór umowy o powierzenie grantu  oraz niezbędne informacje dostępne na stronie BIP Miasta Szczecinek pod linkiem: http://bip.szczecinek.pl/?p=document&action=show&id=10062&bar_id=1731.

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są w załącznikach na stronie internetowej Urzędu Miasta:

https://www.szczecinek.pl/pl/news/7500-z%C5%82-na-wymian%C4%99-%E2%80%9E...

Tekst: Mateusz Ludewicz - rzecznik prasowy Urzędu Miasta

Opracowanie: Sławomir Włodarczyk

Foto: Shutterstock