Regulamin

Regulamin Portalu MiastazWizja.pl

Obejmuje:

Regulamin Komentowania na portalu MiastozWizja.pl

Regulamin Prowadzenia Bloga/działalności felietonistycznej na portalu MiastozWizja.pl

 

Regulamin Komentowania na portalu MiastozWizja.pl

Określenia występujące w opisie Regulaminu portalu MiastozWizja.pl

§ 1

1. Regulamin- dotyczy zasad komentowania w serwisie MiastozWizja.pl

2. Stowarzyszenie Miasto z Wizją - Dostawca zaplecza technologicznego portalu MiastozWizja.pl, wydawca oraz administrator portalu.

3. Portal MiastozWizja.pl- Rozumiany jako serwis internetowy, którego szeroka formuła umożliwia użytkownikom publikowanie i udostępnianie swoich autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy, prowadzony i administrowany przez Stowarzyszenie Miasto z Wizją pod aktualnym adresem internetowym www.miastozwizja.pl

§ 2

1. Dotyczy zasady uczestnictwa w forum wymiany komentarzy na portalu MiastozWizja.pl którego wydawcą i administratorem jest Stowarzyszenie Miasto z Wizją, które to forum rozumiane jest jako swobodna płaszczyzna wymiany informacji, opinii i komentarzy.

2. Dostęp do portalu MiastozWizja.pl i komentowania ukazujących się tam artykułów, posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci teleinformatycznej korzystający z serwisów Społecznościowych: Twitter, Facebook, Google +, Discuss oraz zweryfikowanych kont e-mail.

3. Użytkownicy nie mogą posługiwać się słownictwem i wyrażeniami powszechnie uznawanymi za wulgarny, oznaczeniami komercyjnymi lub łudząco i celowo podobnymi do loginów innych użytkowników posiadających konta w którymś ze zintegrowanych w komentarzach serwisów Społecznościowych. Serwis MiastozWizja.pl uwarunkowuje umożliwienie zamieszczania wpisów od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w wymienionych serwisach Społecznościowych i posiadania zweryfikowanego przez administratora portalu MiastozWizja.pl adresu e-mail.

4. Portal MiastozWizja.pl umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Stowarzyszenie Miasto z Wizją będąca wydawcą i administratorem portalu nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.

5. Wydawca i administrator portalu MiastozWizja.pl, podmiot Stowarzyszenie Miasto z Wizją zastrzega wszystkim użytkownikom portalu brak możliwości umieszczania treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Portalu Miastozwizja.pl treści kojarzonych jednoznacznie i powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety.

6. Użytkownicy portalu nie mogą zamieszczać wpisów, które nie posiadają treści.

7. Użytkownicy portalu nie mogą zamieszczać jakichkolwiek treści reklamowych, materiałów chronionych prawem autorskim, do których użytkownik nie jest upoważniony.

8. Przekazy i treści reklamowe mogą być upowszechniane na łamach portalu wyłącznie przez uprawnionych przez Stowarzyszenie Miasto z Wizją użytkowników na zasadach i według wytycznych określonych przez wydawcę i administratora portalu, podmiot Stowarzyszenie Miasto z Wizją.

9. Stowarzyszenie Miasto z Wizją zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4, 5 i 6 i 7 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Portalu MiastozWizja.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.

10. Osoby zamieszczające wypowiedzi na Portalu MiastozWizja.pl rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

11. Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin administracja Portalu MiastozWizja.pl ma prawo blokować dostęp do komentarzy portalu.

12. Komentujący na Portalu MiastozWizja.pl wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez Stowarzyszenie Miasto z Wizją w wybranej przez Stowarzyszenie Miasto z Wizją formie.

13. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu Miastozwizja.pl oraz poszczególnych komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@miastozwizja.pl

14. Stowarzyszenie Miasto z Wizją będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres e-mail składającego reklamację.

15. Stowarzyszenie Miasto z Wizją zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z aktualnie obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie: www.MiastozWizja.pl

16. Regulamin obowiązuje od dnia 17.02.2014

Stowarzyszenie Miasto z Wizją

 

Regulamin Prowadzenia Bloga/działalności felietonistycznej na portalu MiastozWizja.pl

W związku z obiektywnym zapotrzebowaniem społecznym i rosnącą rola mediów elektronicznych, wydawca i administrator portalu MiastozWizja.pl, podmiot Stowarzyszenie Miasto z Wizją wychodzi z inicjatywą portalu publicystyczno- społecznościowego skierowanego do mieszkańców Szczecinka i Regionu.

Portal będzie w głównej mierze opierał się na indywidualnej aktywności udzielających się na jego łamach blogerów i felietonistów. Jednak liczmy na interakcję z drugiej strony. Chcemy, aby nasi czytelnicy mogli aktywnie włączyć się w dyskusje na poruszane przez blogerów, aktualne i istotne z punktu widzenia lokalnej społeczności tematy. Stąd pomysł, aby w maksymalny sposób wykorzystać potencjał mediów Społecznościowych jako sposobu regularnej komunikacji w sprawach ważnych dla kondycji Naszego Miasta i Regionu. Zarządzanie treścią wymaga jednak zasad i wytycznych do ich moderacji. Zagadnienia te dotyczą w równym stopniu piszących na łamach portalu blogerów/felietonistów, co komentujących za pomocą zintegrowanych za pomocą serwisów społecznościowych czytelników portalu.

Mając te fakty na uwadze, wydawca i administrator Portalu MiastozWizja.pl stworzył Regulamin Komentowania oraz Regulamin Prowadzenia Bloga/działalności felietonistycznej na portalu MiastozWizja.pl

 

1. Opinie oraz treści wyrażane przez użytkowników Portalu MiastozWizja.pl lub osoby trzecie przedstawiają wyłącznie ich własne zdanie i nie odzwierciedlają opinii Stowarzyszenie Miasto z Wizją

2. Prawdziwość, autentyczność oraz zgodność opinii i treści przedstawianych na łamach portalu nie jest weryfikowana, ani gwarantowana przez Stowarzyszenie Miasto z Wizją

3. Stowarzyszenie Miasto z Wizją jako wydawca i administrator portalu MiastozWizja.pl dąży do stworzenia transparentnych zasad publikacji treści, adekwatnej i wiarygodnej formy przekazu treści jak również utrzymywania kulturalnych i zgodnych z panującymi normami obyczajowymi sposobów wypowiedzi i stylistyki publikowanych materiałów.

4. Użytkownicy portalu MiastozWizja.pl mają prawo i obowiązek przyczyniać się do utrzymania wysokiego poziomu dyskusji i polemik, oraz do pogłębiania poruszanych w serwisie tematów.

5. Stowarzyszenie Miasto z Wizją jako wydawca i administrator portalu dąży do tego, aby wszyscy jego użytkownicy prezentowali swoje opinie i poglądy w ramach swobodnie zdefiniowanych przez nich tematów, niezależnie od tożsamości narodowej, sympatii politycznych, wyznania, ideologii, religii, czy też odmiennego punktu widzenia prezentowanego przez innych użytkowników portalu, pod warunkiem, że opinie te są konstruktywne odbywają się w duchu wzajemnego poszanowania i tolerancji.

6. Przed rozpoczęciem korzystania z portalu lub zamiarem przekazania wydawcy i administratorowi portalu MiastozWizja.pl swoich tekstów, komentarzy, opinii, filmów lub zdjęć, prosimy zapoznać się z regulaminem dotyczącym publikowania i wszelkiej innej aktywności w ramach portalu.

7. Stowarzyszenie Miasto z Wizją zastrzega, że przez fakt korzystania z naszego portalu wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie przedstawionego tutaj regulaminu.

8. Portal MiastozWizja.pl nie jest otwartą platformą blogową, w której bez uprzedniej weryfikacji mogą pisać wszyscy zainteresowani. Fundamentalna wartością działalności portalu i jego credo jest jednak założenie, iż wokół portalu MiastozWizja.pl powinna budować się społeczność ludzi związanych ze Szczecinkiem i otaczającym regionem, zainteresowanych działalnością społeczna na rzecz jego zrównoważonego rozwoju. W związku z tym faktem, wydawca portalu, podmiot Stowarzyszenie Miasto z Wizją oferuje możliwość uczestnictwa w misji publicystycznej portalu MiastozWizja.pl poprzez założenie bloga na Naszych serwerach.

9. Procedura założenia bloga wygląda następująco:

a. Wysłanie zgłoszenia na adres kontakt@miastozwizja.pl

b. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o osobie blogera, proponowany zakres tematyczny bloga

c. Wysłanie przykładowego, próbnego tekstu do zamieszczenia

Wydawca i administrator portalu MiastozWizja.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatów na blogera konieczności podania powodów.

10. Stowarzyszenie Miasto z Wizją zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego regulaminu w dowolnym czasie

 

 

Określenia występujące w opisie Regulaminu portalu MiastozWizja.pl

§ 1

1. Regulamin- niniejszy Regulamin korzystania z portalu MiastozWizja.pl stanowi regulamin w rozumieniu Ustawy, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Miasto z Wizją na rzecz Użytkowników, w ramach wydawanego przez Stowarzyszenie Miasto z Wizją portalu MiastozWizja.pl

Przedstawiony Regulamin określa w szczególności zasady zakładania, udostępniania i korzystania ze zindywidualizowanego konta użytkownika oraz zasady dotyczące umieszczania i upowszechniania przez użytkowników treści na portalu MiastozWizja.pl, w zakresie obejmującym wszelkie teksty, zdjęcia, filmy oraz komentarze użytkowników.

2. Stowarzyszenie Miasto z Wizją- Dostawca zaplecza technologicznego portalu MiastozWizja.pl, wydawca oraz administrator portalu.

3. Portal MiastozWizja.pl- Rozumiany jako serwis internetowy, którego szeroka formuła umożliwia użytkownikom publikowanie i udostępnianie swoich autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy, prowadzony i administrowany przez Stowarzyszenie Miasto z Wizją pod aktualnym adresem internetowym www.miastozwizja.pl

4. Użytkownik- rozumiany jako osoba fizyczna korzystająca z bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika na portalu MiastozWizja.pl

5. Ustawa- rozumiana jako ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

6. Ustawa o prawie autorskim- rozumiana jako ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).

§ 2

1. Regulamin określa zasady realizacji przez Stowarzyszenie Miasto z Wizją na rzecz Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, która to usługa polega na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania i publicznego udostępniania ich tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy na stronach Portalu MiastozWizja.pl, za pośrednictwem indywidualnego konta umożliwiający swobodny dostęp w formie m.in. indywidualnego bloga na serwerach portalu MiastozWizja.pl

2. W ramach prowadzonej przez wydawcę i administratora portalu MiastozWizja.pl realizowane są usługi polegające na selektywnym promowaniu przez wydawcę portalu treści: zdjęć, filmów oraz komentarzy. Wszystkie te działania prowadzone są na stronach portalu lub innych serwisów internetowych, których wydawcą jest Stowarzyszenie Miasto z Wizją

3. Wykorzystanie poszczególnych tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy w sposób opisany w ust. 2 powyżej, wymaga od Stowarzyszenie Miasto z Wizją umieszczenia informacji wskazującej na Użytkownika, który zamieścił na portalu MiastozWizją.pl dany materiał, jako źródło pochodzenia wyżej wymienionych treści.

§ 3

1. Wszystkie usługi stanowiące integralną i funkcjonalną część portalu MiastozWizja.pl są dostępne dla zatwierdzonych i zarejestrowanych przez wydawcę i administratora portalu użytkowników.

2. Sprawne świadczenie usług na warunkach Regulaminu wymaga od wydawcy i administratora portalu MiastozWizja.pl, podmiotu Stowarzyszenie Miasto z Wizją udostępnienie wszystkim swoim Użytkownikom indywidualnego konta, udostępnienia im miejsca na serwerze Portalu oraz dostarczenia niezbędnego oprogramowania umożliwiającego sprawne zamieszczanie i publiczne udostępnianie tekstów, zdjęć, filmów, komentarzy, linków oraz innych materiałów.

3. Użytkownikiem portalu MiastozWizja.pl może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Zarejestrowany przez wydawcę i administratora portalu Użytkownik, uzyskuje dostęp do konta na portalu MiastozWizja.pl przez podanie loginu i hasła dostępu do jego indywidualnego konta na serwerze portalu MiastozWizja.pl

5. Informacje i powiadomienia dotyczące korzystania z konta przesyłane będą na adres poczty elektronicznej Użytkownika przypisanej mu przez administratora Portalu.

6. Użytkownik zobowiązuje się regularnie umieszczać na portalu MiastozWizja.pl teksty, zdjęcia, filmy, komentarze lub inne treści według częstotliwości ustalonej z wydawcą i administratorem portalu MiastozWizja.pl

§ 4

1. Użytkownik portalu MiastozWizja.pl jest zobowiązany do korzystania z portalu w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz celami portalu MiastozWizja.pl.

2. Użytkownik publikujący na łamach portalu MiastozWizja.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazane portalowi treści oraz konsekwencje ich zamieszczenia i publikacji, w szczególności w świetle Ustawy o prawie autorskim. Zakazane jest w szczególności przekazywanie za pośrednictwem portalu treści i materiałów szkalujących, oszczerczych, zawierających groźby, obscenicznych, pornograficznych, pedofilskich, nienawistnych, rasistowskich, nawołujących do przemocy politycznej, rasistowskiej i ksenofobicznej, jak również treści naruszających prawo własności, prawo do wizerunku, ochrony prywatności innych osób, które skutkują odpowiedzialnością cywilną lub karną.

3. Wydawca i administrator portalu daje swoim użytkownikom prawo do zamieszczania linków, informacji o sobie oraz pozostałych materiałów o charakterze autopromocyjnym, o ile prezentowane treści są zgodne z ust. 1 oraz ust. 2 powyżej oraz zgodne z ogólnymi zasadami regulaminu portalu MiastozWizja.pl

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne, indywidualne konto udostępnione mu przez wydawcę i administratora portalu, w tym za zawartość i formę zamieszczanych materiałów.

5. Użytkownik zamierzający zamieszczać lub zamieszczający na stronach prowadzonego przez siebie bloga treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, zobowiązany jest powiadomić administratora portalu w celu uaktywnienia komunikatu ostrzegającego o takiej zawartości.

6. Wydawca i administrator portalu MiastozWizja.pl, podmiot Stowarzyszenie Miasto z Wizją nie ponosi odpowiedzialności za teksty, filmy, zdjęcia, komentarze i treści zamieszczane przez Użytkownika i zastrzega sobie, zgodnie z Ustawą, prawo uniemożliwienia dostępu do materiałów publicznie udostępnionych przez Użytkownika w przypadku uzyskania wiarygodniej wiadomości o bezprawnym wykorzystaniu takich materiałów.

§ 5

1. Użytkownik oświadcza, że publicznie udostępnione przez niego treści nie naruszają tajemnicy handlowej, przepisów prawa (w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych), ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa własności oraz prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych filmów, zdjęć i treści na portalu MiastozWizja.pl

2. Korzystający z portalu MiastozWizja.pl zarejestrowany użytkownik, oświadcza iż umieszczając na portalu wybrane przez siebie treści, bez względu na rodzaj i format wykorzystanego nośnika, przekazuje on wydawcy portalu, podmiotowi Stowarzyszenie Miasto z Wizją nieodpłatnie, zbywalne prawo (z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3 powyżej) do:

- Powielania wszelkich treści za pomocą wszelkich znanych technik i środków,

- Zamieszczanie oraz publikowanie wszelkich treści na portalu MiastozWizja.pl oraz na innych stronach internetowych osób trzecich z którymi wydawca i administrator portalu, podmiot NUTMA S.C prowadzi współpracę i zdecydował się wspólnie promować, rozpowszechniać oraz wykorzystywać treści portalu w celach promocyjnych i marketingowych.

3. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronach portalu MiastozWizja.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

§ 6

1. Jakakolwiek działalność reklamowa czy marketingowa, ukierunkowana na promocję podmiotów gospodarczych lub promocję towarów lub usług prowadzona przez użytkowników na stronach portalu MiastozWizja.pl prowadzona bez porozumienia z wydawcą portalu jest zabroniona i niedopuszczalna.

2. Stowarzyszenie Miasto z Wizją jako wydawca i administrator portalu, ma prawo do prowadzenia działalności marketingowej, autopromocyjnej i charytatywnej na stronach portalu MiastozWizja.pl, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji filmów, tekstów, zdjęć i komentarzy zamieszczonych na portalu MiastozWizja.pl przez Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach portalu MiastozWizja.pl

§ 7

1. Wydawca i administrator portalu, podmiot Stowarzyszenie Miasto z Wizją zastrzega sobie prawo do moderacji publikowanych przez użytkowników treści poprzez blokowanie dostępu do tekstów, zdjęć, filmów lub komentarzy, w przypadku uznania, iż zamieszczone treści mogą naruszać prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich.

2. Wydawca i administrator portalu, podmiot Stowarzyszenie Miasto z Wizją zastrzega sobie prawo do usuwania filmów, zdjęć lub treści naruszających postanowienia § 4, § 5 oraz § 6 Regulaminu.

3. Wydawca i administrator portalu, podmiot Stowarzyszenie Miasto z Wizją zastrzega sobie prawo do wykluczania uczestnictwa w portalu MiastozWizja.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia § 4, § 5 i § 6 Regulaminu,

4. Wydawca i administrator portalu, podmiot Stowarzyszenie Miasto z Wizją zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich innych środków, jakie Stowarzyszenie Miasto z Wizją uzna za zgodne z jej interesem oraz interesem Użytkowników.

§ 8

1. Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Stowarzyszenie Miasto z Wizją może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników portalu MiastozWizja.pl sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 9

1. Wydawca i administrator portalu, podmiot Stowarzyszenie Miasto z Wizją zapewnia wszelkich starań, aby portal MiatozWizja.pl działał w należyty sposób a wszyscy jego użytkownicy uzyskali konieczną pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

2. Wydawca i administrator portalu, podmiot Stowarzyszenie Miasto z Wizją zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w funkcjonowaniu portalu MiastozWizja.pl i dołoży wszelkich starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach najmniejszej aktywności portalu i trwały nie dłużej niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny w każdym tygodniu działalności portalu.

3. Wydawca i administrator portalu, dołoży wszelkich starań, aby portal działał bez błędów oraz większych zakłóceń.

4. Wydawca i administrator portalu, podmiot Stowarzyszenie Miasto z Wizją zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania dotychczasowych bezpłatnych usług w ramach portalu MiastozWizja.pl po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji z 1 tygodniowym uprzedzeniem.

5. Wydawca i administrator portalu, podmiot Stowarzyszenie Miasto z Wizją może wprowadzić w portalu dodatkowe, odpłatne usługi, które zwiększą atrakcyjność portalu.

§ 10

1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników portalu MiastozWizja.pl oraz zasady ochrony prywatności określają odpowiednio następujące regulaminy: "Regulamin konta Użytkownika portalu MiastozWizja.pl" oraz „Regulamin prywatności Użytkownika portalu MiastozWizja.pl” Dane osobowe Użytkowników portalu MiastozWizja.pl będą przetwarzane przez wydawcę i administratora portalu, podmiot Stowarzyszenie Miasto z Wizją, zgodnie z prawem, również w celu świadczenia usług w obrębie samego portalu.

2. Administratorem danych osobowych jest podmiot Stowarzyszenie Miasto z Wizją

3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 11

1. Reklamacje i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania portalu MiastozWizja.pl oraz prezentowanych przez użytkowników filmów, teksów, zdjęć lub komentarzy oraz inne zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, w szczególności postanowień § 4 powyżej, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres kontakt@miastozwizja.pl

2. Wszelkie reklamacje oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń regulaminu muszą zawierać informacje dotyczące osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, nazwa, adres oraz aktualny adres poczty elektronicznej), dodatkowo dokładny opis przedmiotu reklamacji lub zgłoszenia.

3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres e-mail składającego reklamację.

§ 12

1. Wydawca i administrator portalu, podmiot Stowarzyszenie Miasto z Wizją zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Stowarzyszenie Miasto z Wizją powiadomi zarejestrowanych użytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont pocztowych podanych przy zakładaniu konta, na 14 (czternaście) dni przed wejściem zmian w życie.

2. Wszyscy użytkownicy portalu mogą w dowolnym momencie zaprzestać korzystania i aktywności z portalu MiastozWizja.pl, w szczególności w przypadku braku zgody na proponowane przez wydawcę i administratora zmiany w regulaminie.

3. Wydawca i administrator portalu, podmiot Stowarzyszenie Miasto z Wizją zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy z użytkownikiem, skutkującej ograniczeniem jego dostępu do publikacji i korzystania z portalu MiastozWizja.pl w przypadku gdyby użytkownik nie wywiązywał się z zadeklarowanej i ustalonej z wydawcą portalu aktywności.

4. Użytkownik zobowiązuje się do pozostawienia na serwerze MistazWizja.pl umieszczonych przez siebie treści, jeśli postanowi on odstąpić od korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Miasto z Wizją

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Ustawy o prawie autorskim.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 17.02.2014

Stowarzyszenie Miasto z Wizją