Stowarzyszenie

Po kilku miesiącach pracy organizatorów i prawników oraz rozpatrywania sprawy przez sąd rejestrowy, zarejestrowaliśmy w KRS Stowarzyszenie Miasto z Wizją.

Na stronie portalu Miasto z Wizją, każdy będzie mógł wkrótce przeczytać cały Statut stowarzyszenia.

Naszymi celami są:

  • Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem społeczno – gospodarczym miasta i regionu,
  • Realizacja misji obiektywnego przekazywania informacji do wiadomości publicznej w obszarze spraw społeczno-gospodarczych i w wymiarze istotnym dla kondycji lokalnej społeczności,
  • Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu propagowanie dorobku społeczno-gospodarczego Miasta i Regionu,
  • Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i propagujących wśród społeczności lokalnej zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego i podległych mu instytucji,
  • Wspieranie działalności o charakterze naukowo technicznym dotyczących istotnych z punktu widzenia środowisk lokalnych zagadnień związanych z ekonomią, ochroną środowiska, zdrowiem i kulturą,
  • Troska o uczciwość w życiu publicznym, transparentność, czuwanie nad realizacją misji obiektywnego przekazywania informacji w środkach masowego przekazu,
  • Działanie na rzecz rozwoju regionalnego skierowane do ogółu lokalnej społeczności,
  • Wspieranie szeroko pojętych działań związanych z promocją Miasta Szczecinek i Regionu, mających na celu budowanie ich pozytywnego wizerunku,
  • Inspirowanie inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • Wspieranie działań edukacyjnych służących budowaniu świadomości wspólnot i społeczności lokalnych.

Są to słowa wyjęte z naszego Statutu, które dobrze ilustrują nasze zamierzenia. Jednakże pragnę również dopowiedzieć kilka słów „od serca”.

Mam nadzieję, że nasze stowarzyszenie przyczyni się do podniesienia poziomu merytorycznego debaty dotyczących spraw naszej lokalnej społeczności, w mieście i powiecie. Życzył bym sobie, aby nasz portal i nasza działalność spowodowała wzrost wzajemnego zaufania i poszanowania osób o odmiennych poglądach.

Chcemy przyczynić się do podniesienia poziomu osobistej odpowiedzialności, również za wypowiadane słowa. Polski Internet bije światowe rekordy w kategoriach agresji, siania nienawiści i wzajemnego obrzucania się błotem. Jest on w zbyt dużej mierze po prostu ściekiem. W naszym portalu chcemy być częścią innej twarzy polskiego Internetu. Bliska jest mi sprawa budowania społeczeństwa obywatelskiego w którym dominuje wzajemny szacunek i wspólne rozwiązywanie problemów, a nie wzajemne opluwanie się. Nie wyklucza to oczywiście różnicy zdań.

Jako jednostki jesteśmy bardzo aktywni w sprawach osobistych, zawodowych, biznesowych. W tych obszarach odnosimy sukcesy. Spotykamy się z ocenami, że jesteśmy jednym z bardziej zapracowanych społeczeństw. Wyrazem tego są pozytywne zmiany w naszym kraju w minionych 25 latach. Niestety aktywność dotycząca spraw wspólnych jest jedną ze słabszych w Europie. Między innymi, wyrazem tego jest to, że Polska jest na ostatnim miejscu w Europie jeżeli chodzi i aktywność obywateli w organizacjach pozarządowych, takich np. o jakich pisała w swoim felietonie ostatnio Grażyna Kuszmar. W kraju katolickim, gdzie werbalnie bliźni zajmuje ważne miejsce, jest to dość dziwne. Innym parametrem tej aktywności jest słaby udział w wyborach. W ostatnim wywiadzie Jerzy Pilch ocenił, że Polska to gigantyczna rzesza ludzi rozsądnych, którzy grzeszą nieaktywnością. Życzył bym sobie, abyśmy przyczynili sią do zaktywizowania tych osób w naszej społeczności w obszarze spraw wspólnych.

Jednym z bodźców do powstania naszego stowarzyszenia są zbliżające się wybory samorządowe. Myślę, że jest to dobry okres do podjęcia próby zaktywizowania szeregu osób. W obliczu powszechnego utyskiwania pragniemy zwrócić uwagę na to, co dobrego, nie tylko władza samorządowa, ale my wszyscy, dokonaliśmy w minionych latach. Sądzę, że jest się czym pochwalić. Ale, co ważniejsze, chcemy również podjąć tematy dotyczące przyszłości. Nie jest naszym celem sianie propagandy sukcesu. Jesteśmy otwarci na krytykę dotyczącą i przeszłości, i zamierzeń.

Serdecznie zapraszam do zainteresowania się i udziału w życiu naszego stowarzyszenia.

Paweł Szycko / Prezes Zarządu Stowarzyszenia Miasto z Wizją

 

STOWARZYSZENIE  "MIASTO Z WIZJĄ”

ul. Limanowskiego 13a/2,

78-400 Szczecinek,

NIP 6731897692,    

REGON 321551119,  

KRS 0000516841,

 

PKO Bank Polski S.A.

Nr rachunku bankowego 24 1020 2791 0000 7402 0223 3005