Turniej Trzech Miast powraca!

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 09.03.2021 / Komentarze
Super impreza wędkarska na jeziorach w Szczecinku, Bornem Sulinowie i Czaplinku

Po kilku latach niebytu na sportowo-wędkarską mapę Polski powraca Spinningowy Turniej Trzech Miast! Tak jak przed laty wędkarze będą rywalizować na trzech jeziorach: Trzesiecko w Szczecinku, Pile w Bornem Sulinowie i Czaplino w Czaplinku.

- To będzie 11 edycja zawodów rozgrywanych z łodzi - mówi "Miastu z Wizją" Mariusz Getka, prezes Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i pełnomocnik Burmistrza Szczecinka ds. rozwoju turystyki wędkarskiej.

- Z tych trzech imprez wyłoniony zostanie Mistrz Zakonu Spinningowego Pojezierza Drawskiego. Mamy już terminy zawodów. Pierwsze odbędą się 16 maja w Czaplinku - Festiwal Wędkarski. Drugie rozegrane zostaną 27 czerwca w Szczecinku - Szczecinecki Jesiotr, a trzecie, finałowe 4 września w Bornem Sulinowie - Wędkarski Poligon (terminy są wstępne i mogą ulec zmianie).

Wędkarze będą rywalizować pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Z kolei patronat medialny nad wędkarskim trójbojem sprawować będzie m.in. Redakcja Portalu "Miasto z Wizją" i Gazety "Dzień Dobry Szczecinek".

W załączeniu postanowienia ogólne i regulamin zawodów.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk

********

I. Postanowienia ogólne.

To już jedenasta edycja „Spinningowego Turnieju Trzech Miast”, którego gospodarzami są Borne Sulinowo, Czaplinek i Szczecinek. Każda z imprez wchodzących w cykl turnieju stanowi osobne przedsięwzięcie, jednak w trakcie ich rozgrywania będą obowiązywać takie same zasady łowienia i punktacji. Zdobywane, w poszczególnych zawodach punkty, po podsumowaniu wyłonią zwycięzcę całego cyklu, który otrzyma tytuł „Wielkiego Mistrza Zakonu Spinningowego Pojezierza Drawskiego” wraz z przynależną buławą oraz nagrodę główną. Swe rządy Wielki Mistrz będzie sprawował przez rok, aż do rozstrzygnięcia kolejnego turnieju. W tym czasie otwarte dla niego będą łamy patrona turnieju, ogólnopolskiego magazynu branżowego „Wiadomości Wędkarskie”.

II. Organizatorzy

- Pojezierze Drawskie

- Powiat Drawski,

- Powiat Szczecinecki,

- Gmina Borne Sulinowo,

- Miasto Szczecinek,

- Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie,

- SzLOT,

- SAPiK,

- OSiR Szczecinek,

- Koła PZW: Borne Sulinowo, Czaplinek, Szczecinek,

- Okręg Koszaliński PZW.

IV. Postanowienia dotyczące wędkowania

1. W zawodach wchodzących w skład cyklu „Spinningowy Turniej Trzech Miast” mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, legitymujące się kartą wędkarską.

2. Zawody rozgrywane będą metodą połowu – spinning (z wyłączeniem trolingu), jako jednoturowe z łódek, pontonów i kajaków wędkarskich uczestników, które organizator dopuści do zawodów.

3. Obsada łódek nie może wynosić więcej niż dwóch zawodników. Do łodzi z wolnym miejscem wylosowani zostaną zawodnicy zgłoszeni bez łodzi.

4. W czasie zawodów dopuszcza się możliwość używania silników (elektrycznych i spalinowych), zasady ich używania zostaną omówione w czasie odprawy sędziowskiej.

5. Dopuszcza się stosowanie echosond.

6. Zawodnicy łowią w wyznaczonym przez organizatora akwenie. Minimalne odległości pomiędzy łowiącymi zawodnikami powinny wynosić minimum 50 metrów (pomiędzy łodziami). Na odprawie technicznej określona zostanie powierzchnia jeziora dopuszczona do wędkowania, a także jej granice.

7. Czas trwania zawodów wynosi minimum 5 godzin, od momentu komendy startu łodzi do sygnału zakończenia, nie przewiduje się dodatkowego czasu na dopłynięcie do stanowiska lub powrót
do miejsca zbiórki.

8. Organizatorzy dopuszczają do klasyfikacji następujące gatunki ryb drapieżnych: szczupak, sandacz, okoń i sum.

9. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone w R.A.P.R. Ze sprzętu pomocniczo zabrania się używania osęki.

10. Zaleca się stosowanie haczyków i kotwiczek bezzadziorowych lub pozbawionych zadziorów. Każdy zawodnik musi być wyposażony w podbierak i siatkę do przetrzymywania żywych ryb.

11. Zawody rozgrywane są „na żywej rybie”, w związku z tym nie obowiązują limity ilościowe oraz premia punktowa za złowienie kompletu przed zakończeniem tury.

12. Zawodnik jest zobowiązany do podbierania każdej ryby podbierakiem i przechowywania jej
w siatce do chwili okazania sędziemu. Rybę do pomiaru wędkarz podaje w podbieraku. Sędzia wyjmuje rybę z podbieraka, mierzy ją, po czym natychmiast wypuszcza. Długość ryby (z dokładnością do 1 mm) i gatunek zostają odnotowane w karcie startowej i potwierdzone podpisem zawodnika.

13. Zawodnik zgłaszający złowioną rybę powinien komisji sędziowskiej (na motorówce w swoim sektorze) sygnalizować otrzymaną od organizatora chorągiewką sygnalizacyjną.

14. Obowiązują następujące sygnały:

- pierwszy sygnał – oznacza rozpoczęcie tury zawodów. Nie przewiduje się dodatkowego czasu
na dojście lub dopłynięcie na wybrane miejsce w sektorze;

- drugi sygnał – oznacza zakończenie tury zawodów.

15. Zawodnicy mogą udzielać sobie wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania złowionych ryb. Dopuszcza się wszelką pomoc osób postronnych (przekazywanie informacji, wodowanie i załadunek łodzi).

16. W pozostałych kwestiach zastosowanie ma regulamin sportowego połowu ryb PZW.

V. Punktacja

1. Do obliczania punktów przyjmuje się zasadę zaokrąglania wymiaru ryby do pełnych centymetrów w górę powyżej minimalnych wymiarów określonych przez organizatora.

2. Za złowione ryby, zgodnie z zapisem w karcie startowej, przyznaje się punkty według zasady:

- za sztukę ryby przyznaje się liczbę punktów równą liczbie centymetrów wymiaru ochronnego gatunku pomnożoną przez 10;

- za każdy centymetr ponad wymiar przyznaje się liczbę punktów równą liczbie centymetrów wymiaru ochronnego gatunku. Przykład:

Obliczenie punktów:

- zaprotokołowana w karcie startowej długość ryby /szczupak/= 57,6 cm,

- zaprotokołowana długość ryby po zaokrągleniu = 58 cm,

- punkty za sztukę ryby – 50 x 10 pkt. = 500 pkt.,

- liczba centymetrów ponad wymiar określony przez organizatora

- 58 cm – 50 cm = 8 cm,

- punkty za wymiar – 8×50 = 400 pkt.,

- łącznie za rybę – 500 pkt. + 400 pkt. = 900 pkt

3. Organizatorzy ustalają minimalne wymiary ryb dopuszczonych do klasyfikacji:

- szczupak 50cm,

- okoń – 20cm,

- sandacz – 50cm,

- sum – 70 cm,

4. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej. Po podliczeniu wyników zawodów każdy
z zawodników otrzymuje 1 punkt według zasady – I miejsce = 1 punkt; X miejsce = 10 punktów.

5. Zawodnik, który nie złowił ryby w czasie zawodów otrzymuje tyle punktów, ilu zawodników startowało w tych zawodach, plus 1 punkt. Taką samą liczbę punktów otrzymuje zawodnik, który nie stawił się na jedną tur zawodów (bez względu na przyczynę), a chciałby uczestniczyć w klasyfikacji ogólnej „Spinningowego Turnieju Trzech Miast”

6. Suma punktów zdobytych w klasyfikacji indywidualnej stanowi podstawę do wyłonienia zwycięzcy.

W przypadku, gdyby suma punktów pokrywała się u dwóch lub więcej zawodników, o pierwszeństwie zadecyduje suma punktów za złowione ryby w poszczególnych zawodach.

VI. Protesty i odwołania

1. W trakcie zawodów opiekun zawodnika lub jego trener ma prawo złożyć odwołania do głównej komisji sędziowskiej w przypadku zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego, sprostowania pomyłki w trakcie ważenia/mierzenia złowionych ryb. Ma także prawo do złożenia wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, nie później niż 15 minut od czasu ich ogłoszenia. Odwołania rozpatruje główna komisja sędziowska i o powziętej decyzji informuje zainteresowane osoby.

2. W ciągu 30 minut od chwili wywieszenia wyników zawodów zainteresowani mogą składać protesty do komisji odwoławczej zawodów. O fakcie tym powinien zostać powiadomiony sędzia główny zawodów. Decyzje komisji odwoławczej powinny być podjęte w ciągu jednej godziny od momentu wniesienia protestu, nie później jednak niż na ½ godziny przed oficjalnym ogłoszeniem wyników i uroczystym zakończeniem zawodów. Decyzje komisji odwoławczej są ostateczne i powinny być dołączone do protokołu zawodów.

VII. Zgłoszenia i opłata

Zgłoszenia do zawodów należy składać osobiście w sekretariacie SzLOT Szczecinek przy ul. Kościuszki 22, pisemnie, lub e-mailem: sekretariat@szlot.pl, bądź telefonicznie tel. 536 924 998 w godz. od 8 do 15. Osoba do kontaktu: Sylwia Koczmeła.

Zgłoszeń należy dokonywać nie później niż na 7 dni przed terminem poszczególnych zawodów.

Obowiązuje opłata startowa w wysokości 75 zł od uczestnika (za każdą edycję), którą należy opłacić przelewem na konto Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej:

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/Szczecinek: 86 8566 1042 0500 5231 5004 0001, w tytule podając imię i nazwisko oraz nazwę konkretnej imprezy.

VIII.  Dyskwalifikacja i kary

Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za:

- okazanie Komisji Sędziowskiej ryb niewymiarowych (niespełniających wymogów określonych przez organizatora)

- stawienie się do zawodów w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,

- za niesportowe zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników

- używanie niedozwolonych metod połowu;

- przekroczenie ustalonego czasu zawodów;

- za brak lub niewłaściwy sprzęt ratunkowy oraz pomocniczy;

IX. Postanowienia końcowe

- każdy uczestnik zawodów obligatoryjnie musi być wyposażony w sprzęt zapewniający bezpieczeństwo na wodzie (kamizelka asekuracyjna, ratunkowa lub koło, kombinezon pływający),

- przyjazd i zakwaterowanie na koszt własny.