Powstanie ośrodek wiedzy dla osób dorosłych

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 22.10.2020 / Komentarze
To następstwo podpisania umowy przez władze miasta oraz Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy

Na najbliższej sesji miejscy radni podejmą uchwałę dotyczącą utworzenia w naszym mieście nowego podmiotu. Wkrótce do życia zostanie powołany Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE). To następstwo podpisania w czerwcu tego roku przez władze miasta oraz Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy umowy o powierzeniu grantu właśnie pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szczecinku. Ośrodek ten funkcjonował będzie na bazie i z wykorzystaniem potencjału Szkoły Podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich.

W uzasadnieniu wspomnianej uchwały czytamy: - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji zostanie powołany do życia na bazie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Noblistów polskich z siedzibą w budynku niniejszej szkoły  z udziałem partnerów – przedstawicieli organizacji społecznych i gospodarczych, którego głównym celem będzie zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.

- Głównym celem powołania do życia LOWE jest stworzenie warunków dla mieszkańców miasta Szczecinek do uczenia się, zdobywania wiedzy w różnych dziedzinach życia, w zależności od potrzeb indywidualnych, środowiskowych i społecznych.

Dzięki odbywającym się tu zajęciom, dedykowanym osobom starszym, możliwe będzie m.in. budowanie relacji współpracy i partnerstwa LOWE z otoczeniem społecznym i gospodarczym, w tym np. z pracodawcami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami rodziców oraz z innymi instytucjami systemu oświaty działającymi na rzecz edukacji osób dorosłych.

Celami pośrednimi powstania ośrodka są także zwiększenie udziału dorosłych w różnych formach edukacji, zwiększenie zaangażowania się rodziców i opiekunów w różne przedsięwzięcia realizowane przez szkołę, wykorzystanie szkoły jako lokalnego centrum organizowania i animowania formalnej oraz pozaformalnej edukacji dorosłych i uaktywnienie edukacyjnie osób dorosłych, a także wykorzystanie potencjału szkoły i środowisk lokalnych do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji: wychowawczych, społecznych oraz potrzebnych na rynku pracy w niewielkich środowiskach lokalnych i na terenach de faworyzowanych.

Tekst: Marzena Góra