Obradowała Rada Miasta

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 18.04.2019 / Komentarze
Zmiany w budżecie, kąpieliska, prace konserwatorskie przy zabytkach i przystanki autobusowe

Dziś - w czwartek (18.04) na sesji zebrała się Rada Miasta. Na sali obrad zasiadł komplet 21 radnych.

Po zdjęciu z porządku obrad dwóch punktów dot. tzw. opłaty śmieciowej

Szerzej na ten temat w artykule:

http://www.miastozwizja.pl/zmian-w-oplatach-za-smieci-poki-co-nie-będzie

porządek obrad liczył 24 punkty.

W dalszej części obrad Rada podjęła uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 rok oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2019-2029.

Radni podjęli też pakiet uchwał, m.in. w sprawie: zbycia nieruchomości, wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2019

Szerzej na ten temat w artykułach:

http://www.miastozwizja.pl/czas-na-szczecinecki-budzet-obywatelski

http://www.miastozwizja.pl/budzet-do-dyspozycji-szczecinecczan,

wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Szczecinek porozumienia międzygminnego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych, ustalenia wykazu kąpielisk na terenie miasta - pisaliśmy o tym w artykule:

http://www.miastozwizja.pl/w-sezonie-trzy-kapieliska-strzezone-na-trzesi...

określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - pisaliśmy o tym w artykule:

http://www.miastozwizja.pl/dotacja-dla-kosciola-mariackiego-0

i dalej w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna-3” oraz nadania statutu Samorządowej Agencji Promocji i Kultury.

Radni rozpatrzyli też skargę na Burmistrza Szczecinka oraz podjęli uchwałę w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na bezczynność Burmistrza.  

Sprawozdanie Burmistrza, informacja Przewodniczącej Rady Miasta oraz wnioski i informacje radnych zakończyła obrady.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk