Działania w pierwszym półroczu 2015

  • Blogi
  • Felietony
Grzegorz Grondys / 07.07.2015 / Komentarze
Obrazek użytkownika Grzegorz Grondys
Raport z działań podejmowanych przez Straż Miejską w Szczecinku w roku 2015
Działania w pierwszym półroczu 2015

W roku 2015 strażnicy miejscy pracowali przez całą dobę na III zmiany. Od godziny 6 00 do godziny 22 00 praca odbywała się na dwie zmiany w oparciu o siedzibę Straży Miejskiej. W godzinach od 22 00 do 6 00 kierowca z radiowozem był kierowany do służby w KPP Szczecinek. W pierwszym półroczu roku 2015 strażnicy wykonali 142 wspólne patroli z policjantami. 39 wspólnych służb zostało odwołanych przez Policję. Dyżurny pełnił służbę w siedzibie Straży Miejskiej a kierowca w patrolu zmotoryzowanym wraz z policjantem. W noce kiedy wspólne służby były odwołane przez Policję wystawiany był dwuosobowy patrol straży miejskiej. W noce szczególnie zagrożone były wystawiane dodatkowe patrole straży miejskiej. Imprezy odbywające się w Szczecinku zabezpieczaliśmy sami lub równolegle z policjantami bez łączenia patroli. Policja nie wykazywała chęci współdziałania w tym zakresie. Wykonanych zostało 28 patroli z pracownikami firmy ochrony osób i mienia. Patrole z pracownikami ochrony były wykonywane w noce z piątków na soboty i z sobót na niedziele. Z uwagi na skargi dotyczące działalności lokali i sklepów w centrum miasta patrole te miały reagować przede wszystkim na wykroczenia tam popełniane.

 

Od 1.02.2015 r. Straż Miejska w Szczecinku zajmuje się obsługą monitoringu miejskiego. Do siedziby straży zostały przeniesione urządzenia, stworzono dwa stanowiska do obsługi monitoringu. 10 osób obsługujących monitoring to osoby bezrobotne zatrudnione w ramach robót publicznych. Przygotowując się do przyjęcia tych osób rzeprowadziliśmy ich szkolenie prowadząc jednocześnie selekcję. Operatorzy kamer  monitoringu miejskiego ujawnili 629 różnego rodzaju zdarzeń. W 558 zdarzeniach interweniowali strażnicy miejscy. Realizację pozostałych zdarzeń przekazano innym instytucjom. 263 jawnione zdarzenia dotyczyły spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 126 ujawnionych zdarzeń to przypadki nieprawidłowego parkowania samochodów, 84 ujawnione zdarzenia to przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego a 31 ujawnionych zdarzeń dotyczyło kradzieży, niszczenia mienia i różnego rodzaju dewastacji. Wachlarz ujawnianych zdarzeń jest bardzo szeroki. O niektórych zdarzeniach ujawnianych za pomocą  monitoringu informowaliśmy już media.
 

Na dzień 30.06.2015 r. Straż Miejska w Szczecinku funkcjonowała w obsadzie 43 osobowej tj. 26 strażników łącznie z komendantem, 7 osób zatrudnionych na etatach cywilnych (księgowa, kadrowa, osoba prowadząca sekretariat, osoba prowadząca windykację mandatów, 2 osoby przy przygotowywaniu materiałów z fotoradaru, jedna osoba zatrudniona na ½ etatu przy archiwizacji materiałów i wykonywaniu innych czynności biurowych) oraz 10 osób prowadzących obserwację w kamerach monitoringu miejskiego w ramach robót publicznych. 

 

Wśród strażników następuje bardzo duża rotacja. Niskie zarobki oraz trudna praca powodują to, iż przy pierwszych nadarzających się okazjach odchodzą do pracy w innych zakładach, najczęściej przechodzą do służby w policji, wojsku i zakładach karnych, które oferują im o wiele lepsze warunki płacy. Służby te przy naborze, preferują osoby z takim przygotowaniem do pełnienia służby. 

 

W pierwszym półroczu 2015 odeszło z pracy 4 strażników. Sytuacja ta powoduje potrzebę szkolenia coraz to nowych osób. Jesteśmy zmuszeni wystawiać patrole składające się z osób, które nie zostały w pełni przygotowane do wykonywania tego rodzaju pracy. Uważam, że strażnik aby mógł właściwie realizować swoje obowiązki to oprócz przeszkolenia, które każdy przechodzi musi co najmniej przez pięć lat nabywać doświadczenia pracując w patrolach, ucząc się rozmawiać z mieszkańcami i nabierać do nich szacunku. Z uwagi na ciągłą rotację niemożliwym jest łączenie w patrole strażników niedoświadczonych z tym, którzy już nabyli doświadczenia. Często tacy są zmuszeni do nabywania doświadczenia samemu a z tym wiążą się również sytuacje i takie gdzie, zawodzą nerwy lub doświadczenie.

 

W dalszym ciągu kontynuowane są szkolenia, które zostały zapoczątkowane w ubiegłym roku. W maju 2015 r. zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu technik wywierania wpływu. W ramach współpracy z Państwową Strażą Pożarną strażnicy zostali również przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia prowadził strażak z KP PSP w Szczecinku posiadający do tego odpowiednie uprawnienia. Całość stanu brała udział w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Analiza realizacji podstawowych czynności administracyjno–porządkowych w roku 2015 r. przedstawia się następująco. Nakładanie mandatów karnych przez Straż Miejską reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208 poz. 2026) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023 z późn. zmianami). 

 

Od 1.01.2012 weszła w życie nowelizacja ustawy kodeks postępowania w sprawie o wykroczenie, która zaostrzyła kryteria jakim  mają odpowiadać wnioski o ukaranie. Obligatoryjnym jest podawanie min. danych o stosunkach rodzinnych i majątkowych, wykształceniu, zawodu i źródła dochodu. Sądy odmawiają przyjmowania spraw gdzie obwiniony nie odebrał korespondencji osobiście. Pomimo tego iż przepisy dopuszczają doręczenie zastępcze sądy nie honorują tego. W związku z tym jesteśmy zmuszeni do kilkukrotnego wysyłania korespondencji, co wydatnie zwiększa koszty prowadzonych postępowań w sprawach o wykroczenia, a często powoduje uniknięcie odpowiedzialności. W 304 sprawach musieliśmy odstąpić od skierowania wniosku o ukaranie z uwagi na brak możliwości doręczenia korespondencji (najczęściej odmowy udzielenia pomocy przez straże miejskie i policję)

 

W pierwszym półroczu roku 2015 strażnicy miejscy ujawnili 5888 wykroczeń, z tego w 2 573 przypadkach zastosowali pouczenia, w 2423 przypadkach nałożono mandaty karne na kwotę 302 250 zł, w 752 przypadkach zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku II Wydział Karny a 140 spraw zostało przekazanych innym instytucjom.