Fakty, fakty tylko fakty

  • Blogi
  • Felietony
Daniel Rak / 10.03.2014 / Komentarze
Obrazek użytkownika Daniel Rak
Pani Przewodnicząca. W ostatnich dniach pozyskałam informację, iż nieruchomość pani Joanny Pawłowicz, dom, w którym mieszka, został wybudowany z naruszeniem prawa. Ponieważ...

„Pani Przewodnicząca. W ostatnich dniach pozyskałam informację, iż nieruchomość pani Joanny Pawłowicz, dom, w którym mieszka, został wybudowany z naruszeniem prawa. Ponieważ……..”

To pytanie otworzyło dyskusję, która towarzyszy radnym już od kilku sesji.

Sprawa mogłaby wydawać się błaha, ot zwykłe czepialstwo i przedwyborcze zagrywki. Nic bardziej mylnego.

Przysłuchując się jednak wypowiedziom pani Pawłowicz, można by pomyśleć, że problem został sztucznie wymyślony, a ona stała się ofiarą „nagonki”.

Myślę, że przedstawienie kilku faktów, kilku cytatów, stwierdzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB), Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB), nie pozostawi wątpliwości, kto mówi prawdę, a kto manipuluje faktami.

Ale do rzeczy.

W 1995 Pani Joanna Pawłowicz otrzymała od Wójta Gminy Wiejskiej Szczecinek „decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania trenu”. Ta decyzja to zbiór wytycznych dla projektanta, dotyczących rozwiązań projektowych. Dokument ten dokładnie precyzuje; jak ma być usytuowany budynek, ile powinien mieć kondygnacji, jaki rodzaj dachu itd.

Następnie przystąpiono do opracowania projektu. Projektant w oparciu o wspomnianą już „decyzję” wykonał projekt, a Państwo Pawłowiczowie w 1996 roku uzyskali pozwolenie na budowę.

W 2010 Pan Jacek Pawłowicz złożył do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego „Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego”. PINB w grudniu 2010 po rozpatrzeniu zawiadomienia wydał decyzję i „zgłosił sprzeciw w sprawie zakończenia budowy”. Myślę, że przytaczanie całego uzasadnienia nie ma sensu, ale kilka stwierdzeń warto byłoby zacytować. Oto pierwsze, kto wie czy nie kluczowe, z nich:

„W trakcie sprawdzania załączonych do zawiadomienia dokumentów stwierdzono, że budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem wbudowanym został posadowiony niezgodnie z projektem zagospodarowania działki, stanowiącym załącznik nr1 do decyzji nr …..tj. zmieniono jego lokalizację”.

Od tej decyzji Państwo Jacek i Joanna Pawłowiczowie złożyli odwołanie do WINB. Wojewódzki Inspektor w swoim piśmie z lutego 2011 podtrzymał stanowisko PINB, jednoznacznie stwierdzając:

„Jak wynika z akt sprawy, przedmiotowa budowa została zrealizowana niezgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Inwestor zmienił lokalizację budynku, przesuwając go w głąb działki o około 5 m, co potwierdza inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przedłożona przy zawiadomieniu.”

W dalszej części tego dokumentu czytamy:

„Wykonanie robót bez wymaganej prawem decyzji zmieniającej jest samowolą budowlaną i stanowi podstawę do wszczęcia przez organ nadzoru budowlanego stosownego postępowania administracyjnego.”

Z powyższego jasno wynika, że organ I i II instancji zajął takie samo stanowisko. Co w dalszej części doprowadziło do wszczęcia postanowienia oraz nałożenia w oparciu o decyzję z marca 2011, obowiązku sporządzenia i przedstawienia do 31.12.2011 4 egz. projektu budowlanego zamiennego oraz wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wyrażając się jaśniej, oznacza to, że aby usankcjonować opisaną powyżej samowolę, należy w oparciu o nową decyzję lub nowy plan sporządzić zamienny projekt, uchylić decyzję udzielającą pozwolenie na budowę oraz zatwierdzić projekt budowlany zamienny.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów mogło skutkować wydaniem decyzji, o której w następujący sposób pisze Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: „Jednocześnie informuję, że w przypadku niewywiązania się z obowiązku sporządzenia projektu budowlanego zamiennego organ nadzoru budowlanego zobowiązany był zgodnie z art.51ust. 5 ustawy Prawo budowlane wydać decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.”

Jak widać uchwała przyjęta 16 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świątki” w Szczecinku miała kluczowe znaczenie dla „załatwienia” sprawy. Radna Joanna Pawłowicz nie poinformowała Przewodniczącego RM ani innych radnych o toczącym się w stosunku do niej postępowaniu administracyjnym i nie wyłączyła się z głosowania.

Z zażenowaniem słucham jej pokrętnych oświadczeń, które mają całkowicie zagmatwać oczywistą dla każdego człowieka sprawę. Jej polityczni sprzymierzeńcy robią z niej męczennicę i ofiarę jawnej niesprawiedliwości, nie przyjmując do wiadomości ewidentnych faktów. Przecież miała być symbolem …… No chyba, że naprawdę tego nie rozumie ?

Reasumując, można zadać proste pytanie. Czy radna rzeczywiście miała w tym przypadku interes prawny? Odpowiedź może być tylko jedna – zdecydowanie tak! Gdyby bowiem literalnie trzymać się litery prawa budowlanego, to nieuchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Światki - za którym pani radna Pawłowicz tak skwapliwie głosowała - skutkowałoby koniecznością rozbiórki jej domu i rozpoczęciem nowej budowy. A to już nie przelewki i medialne bicie piany o świetlnych tablicach zawieszonych w centrum miasta, tylko realne koszty - i to całkiem spore. Podczas ostatniej sesji RM w dniu 24 lutego dowiedzieliśmy się, jaki jest przybliżony koszt odtworzeniowy 1m2 mieszkania w Szczecinku. Wynosi on 3200 zł za metr kwadratowy. Z powyższego jasno wynika, że przebudowa budynku o powierzchni 126,05 m2 wyniosłaby 403 360 złotych.

(126,05 x 3 200 zł = 403 360 zł).

Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu!! Takie są fakty, a cyfry nie kłamią!